Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0588 059c 420
"Pamiętaj, żeby wierzyć".
~PowUp
1454 600b 420
Play fullscreen
"Oh you get what you give.
I don't regret what I did.
Well if a real live liar can set you on fire
then don't you settle for it?"
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCzarnyTygrysek CzarnyTygrysek
Dopóki jest ciasto, jest nadzieja. A ciasto jest zawsze...
— CzarnyTygrysek.soup.io
3777 f04a 420
3776 b093 420
3774 a889 420
Reposted bynaturalginger naturalginger
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaCzarnyTygrysek CzarnyTygrysek
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaCzarnyTygrysek CzarnyTygrysek
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko - Niezwykli
F R E S H   S T A R T  ?
— 19.02.2017
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl